Avís legal i Política de privacitat

Avís legal i Política de privacitat

Dades identificatives:
En compliment amb el deure d’informació recollit a l´article 10 de llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació és reflecteixen les següents dades: el propietari titular de la pàgina web campervalles.com amb domicili al carrer camí Font de les Canyes, 54 interior, 08227 Terrassa ( Barcelona) Espanya. Telèfon de contacte 608488182. Correu electrònic de contacte: info@campervalles.com

Protecció de dades:
Campervalles vol posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina web, la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte per contactar amb CAMPERVALLES, així com l´access a la seva pàgina pròpia, que impliquen la comunicació de les seves dades personals a CAMPERVALLES.

1-Identificació del responsable del fitxer
CAMPERVALLES amb domicili a Terrassa ( Barcelona) Espanya, informa el´usuari i client de la seva pàgina web de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals anomenat CLIENTS, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l´usuari i el client li hauran comunicat a fi de gestionar la seva sol·licitud.

2-Actualització de les polítiques
CAMPERVALLES, modificarà sense previ avi, la present política de privacitat sempre que esdevingui necessari per adequar-se a la mateixa en qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial. Administratiu o amb la finalitat d´adaptar dita política a les instruccions dictades per l´Agencia de Protecció de dades o objecte legítim de CAMPERVALLES. Qualsevol modificació d´aquesta política no obstant l’anteriorment esmentat, serà publicada i advertida a la pàgina web de CAMPERVALLES, i tanmateix en les polítiques. Per tot l´anterior esmentat, CAMPERVALLES , recomana als usuaris la lectura periòdica d´aquestes polítiques amb el fi de poder conèixer els canvis que puguin esdevenir en aquestes.

3-Finalitat del fitxer
CAMPERVALLES, No sol·licita en la seva web, dades als usuaris que la visitin, malgrat dades identificatives, per lo tant , la comunicació de dades personals per l´usuari a CAMPERVALLES a través de la seva web únicament pot entendres que tindrà lloc quan voluntàriament es facin servir serveis de formularis de contacte per posar-se en contacte amb CAMPERVALLES, donat que en aquest cas el tractament de les dades és inevitable e implícit al sistema de comunicació.

Per aquest cas i els escrits en el següent apartat, l´entitat, informa el client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb pressupost, contractació i prestació del servei de CAMPERVALLES a l’empresa a la qual pertany o en tot cas a l´interessat que ho sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes y les de prospecció comercial- mantenir informats als usuaris d´esdeveniments promocionals.

4-Consentiment
S´informa que quan l´usuari no mantingui relacions comercials amb CAMPERVALLES realitzi l´enviament d´un correu electrònic o una comunicació a CAMPERVALLES, indicant altres dades personals. L’anomenat usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per CAMPERVALLES, amb les finalitats establertes anteriorment, així com a atendre la seva comunicació o enviar documentació.
Als mateixos efectes CAMPERVALLES informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica a CAMPERVALLES les seves dades personals per raó de càrrec que ocupa en una empresa ja sigui com a administradors , gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte de l´empresa, s’entendrà que aquesta comunicació porta a la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i expressat per al tractament de les seves dades personals per CAMPERVALLES amb les finalitats establertes anteriorment.

5- Identificació dels destinataris

respecte als quals CAMPERVALLES tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers, CAMPERVALLES únicament tindrà prevista la realització de cessions o comunicacions de dades en raó de l’article 11.2.C de la llei orgànica 15/66 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb l’administració publiques, organismes o persones directament relacionades amb Campervalles, en els casos que així requereixi d´acord amb la legislació vigent en cada matèria i moment.
Igualment CAMPERVALLES posa en coneixement de l´usuari , que qualsevol altra cessió de dades que s´hagi de realitzar, sigui posada en coneixement quan així o previngui la LOPD, informant-lo de manera expressa, precisa e inequívoca dels destinataris de l´informació, de la finalitat a la qual es destinaran les dades i de la naturalesa de les dades cedides, o en el seu cas, Quan la LOPD ho esdevingui, prèviament es sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l’usuari.
No obstant això, CAMPERVALLES informa a l´usuari i al client que qualsevol tractament de dades personals, estarà subjecte a la legislació vigent a España en matèria de protecció de dades, establertes per la LOPD i la seva normativa complementaria i de desenvolupament. En aquest sentit, CAMPERVALLES sols és responsable i dóna garantia de la confidencialitat de caràcter personal que sol·liciti a l’usuari a través de la seva web.

6-Qualitat dels serveis
CAMPERVALLES adverteix a l’usuari, que Malgrat l’existència d´una representació legalment constituïda , cap usuari pot utilitzar la identitat d´altra persona i comunicar les seves dades personals amb el que l´usuari en tot moment ha de tenir en conta que només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinent, actuals, exactes i verdaders.
A tals efectes l´usuari serà l’únic responsable davant de qualsevol dany, directe i/o indirecte que causi a tercers o a CAMPERVALLES per l’ús de dades personals d´alta persona o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, errònies , o no actuals, inadequades o impertinents. Igualment l’usuari que faci servir dades personals d´un tercer, respondrà davant d´aquest de l’obligació d’informació establerta en l´article 5.4 de LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del mateix interessat i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

7-Exercici dels drets d’accés oposició, rectificació i cancel·lació de les dades

CAMPERVALLES informa al usuari de la possibilitat d´exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la sol·licitud escrita dirigida a CAMPERVALLES, a través del següent correu electrònic, info@campervalles.com

8- ús de formularis

Per a la recollida de dades personal per CAMPERVALLES inclou una llegenda en el formulari de recollida de dades, on s’indiquen totes les condicions per al tractament de les dades de caràcter personal d´acord amb l´article 5 de la LOPD, tals com el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que li siguin plantejades, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-los , les finalitats de la recollida, les possibles cessions que es duguin a terme i el consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal que es realitzin.

9.- Mesures de seguretat adoptades

En relació amb el tractament de les dades personals
CAMPERVALLES, informa l’usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment CAMPERVALLES, garanteix a l’usuari el compliment del secret professional respecte a les dades personals dels usuaris i de guardar-los.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de CAMPERVALLES atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’us aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
Aquest portal proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a CAMPERVALLES o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que *CAMPERVALLES ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de CAMPERVALLES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (*iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. CAMPERVALLES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CAMPERVALLES no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAMPERVALLES per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAMPERVALLES o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CAMPERVALLES . L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de *CAMPERVALLES . Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de campervalles.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CAMPERVALLES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

CAMPERVALLES es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en campervalles.com es disposessin enllaços o hipervíncles feia altres llocs d’Internet, CAMPERVALLES no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CAMPERVALLES assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervíncles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

CAMPERVALLES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

CAMPERVALLES perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

CAMPERVALLES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarán vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CAMPERVALLES i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat Terrassa.