Condicions generals de lloguer d’autocaravanes

Condicions generals de lloguer d’autocaravanes

Condicions generals de lloguer d’autocaravanes.

El pagament de la reserva de lloguer suposa l’acceptació de totes i cada una de les següents condicions:
Únicament seran valides les condicions comercials generals establertes de l´empresa CAMPERVALLES i no s’admetran aquelles que difereixin d’aquestes.

1. La RESERVA:

La reserva del vehicle suposa el previ pagament del 30% del total del lloguer en concepte de paga i senyal. En cas que el client sol·liciti l’anul·lació de la reserva se li aplicaran les següents penalitzacions: sobre el pagament de la reserva:

– Anul·lació abans de 30 dies des de l’inici de la data del lloguer: penalització del 50%.

– Anul·lació entre 30 i 16 dies des de l’inici del lloguer: penalització del 80%.

– Anul·lació amb menys de 16 dies per l’inici del lloguer: penalització del 100%.

2. El PAGAMENT:

La totalitat de l’import del lloguer contractat tindrà que ser abonat abans del lloguer del vehicle.

3. FIANÇA:

La fiança serà de 800 € amb la mateixa targeta de crèdit que es va fer la reserva ( bloqueig de franquícia) via TPV, per garantir el bon ús i correcta devolució del vehicle.

4. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA:

La devolució de la fiança és farà efectiva en les 48 h laborable següents al retornament del vehicle. Tot desperfecte o carència d’algun objecte en el moment de la devolució, o si aquest no ha estat retornat en bones condicions de neteja, facultar a CAMPERVALLES la capacitat de deduir de la fiança l’import d’aquests.
En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata CAMPERVALLES disposarà de 30 dies per la devolució, en el seu cas, de l’import restant, havent reduït d’aquesta el cost de la reparació dels desperfectes causats.
En cas que els desperfectes hagin estat ocasionats per culpa d’un ús incorrecte, fruit del vandalisme, o per haver begut begudes alcohòliques o consumir estufaments, l’import del cobrament de la targeta pot ser superior a l’import de la fiança.

5. SANCIONS:

L’import de tota classe de sancions, multes, penes o costes judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de tràfic (sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe) que vagin dirigits contra el vehicle, contra el client o CAMPERVALLES , derivats del temps de vigència d´aquest contracte seran assumits pel client.
CAMPERVALLES  identificarà al conductor, amb el que , la sanció serà enviada a la direcció facilitada i el client podrà pagar aquesta sanció. En cas que la direcció facilitada sigui incorrecta o que la carta sigui retornada per qualsevol motiu, CAMPERVALLES podrà cobrar l´import de la multa (o qualsevol altre cobrament comentat amb anterioritat) de la targeta de crèdit facilitada durant el període de lloguer.

6. L´ EDAT MÍNIMA:

Per a la conducció del vehicle de lloguer serà de 23 anys per a tots els conductors del vehicle, a més hauran de tenir en possessió el carnet de conduir de tipus B amb vigència i 2 anys d´antiguitat o en el permís nacional equivalent a aquest. En cas de no ésser resident de la UE s’haurà d’estar en possessió del permís internacional.
Si en el moment de l´entrega del vehicle, el client no disposa del permís de conduir apte, o la documentació presentada es falsa o inexacta, es considerarà a tots els efectes que el client no ha acudit a recollir el vehicle, amb el qual se li aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client (punt 1.) sense cap mena de dret a devolució o indemnització .

7. INDEMNITZACIONS:

L’arrendatari no exigirà cap mena d´indemnització, si per motius de força major o per causes fortuïtes (una avaria o un sinistre no reparable per la data prevista d’entrega), el vehicle no és puguis entregar el dia convingut.
L’arrendador és reservar el dret de substituir el vehicle per un altre en cas de no tenir disponibilitat del vehicle reservat. L’arrendador no assegura que el vehicle es trobi en perfecte estat estètic en el moment del lloguer, es reflectiran tots els danys, si escau, el moment de l’entrega i especificant-los en el contracte de lloguer.
En el cas d’impossibilitat de dur-se a terme el lloguer en la data convinguda, l’arrendador podrà modificar les dates, opta’n per altres, sempre que hi hagi disponibilitat d´aquestes, no podent-se exigir cap mena d’indemnització.
En cas que l´arrendatari, per decisió unilateral, iniciï amb retard o finalitzi anticipadament el lloguer, no tindrà dret a cap mena de reemborsament.

8. PRORROGUES:

Si el client desitja prolongar el lloguer, haurà de sol·licitar-ho a l´empresa CAMPERVALLES amb un mínim d´antelació de 3 dies a la finalització del contracte. La confirmació de la pròrroga estarà subjecte a les disponibilitats que en el moment de la reserva tingui l´empresa CAMPERVALLES. Els retards en l´entrega no autoritzats, ni causats per força major, seran penalitzats amb una tarifa diària tiple a la quantitat especificada al contracte.
L´incompliment d’aquesta condició, facultarà a l´empresa CAMPERVALLES per fer-se càrrec del vehicle reclamat judicialment, l´empresa CAMPERVALLES es reserva el dret d´obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del contracte si la seva utilització contravingués el disposat en les condicions generals presents.

9. ENTREGA I DEVOLUCIÓ:

L´entrega i la devolució del vehicle es realitzarà en el pàrquing de CAMPERVALLES o al lloc i hora prèviament pactat amb el client i CAMPERVALLES.
El client està obligat a seguir les instruccions de maneig del vehicle que li proporcionarà el personal tècnic de l´empresa CAMPERVALLES.
Durant la devolució del vehicle el client està obligat a realitzar una revisió final del vehicle juntament amb els empleats de CAMPERVALLES, es firmarà la devolució del vehicle en el contacte, per part del client.
Els desperfectes que no constin en contracte i que es detectin en el moment de la devolució del vehicle correrà a càrrec del client i seran descomptats de la fiança, tal com es recull al punt 4.

En cas que es detecti algun desperfecte en les següents 48 h (post devolució), durant el procés de neteja o revisió del vehicle, CAMPERVALLES ho notificarà al client per gestionar l’abonament dels desperfectes esmentats.

El vehicle és podrà recollir a partir de les 10 h i fins a les 19 h i retornar entre les 16 h y 20 h, si es vol ampliar el viatge s´haurà de consultar la disponibilitat amb CAMPERVALLES i assumir el cost extra d’aquest.

La no presentació de l’arrendatari en el lloc i hora convinguts per l’inici del lloguer tindrà com consideració de rescissió unilateral del contracte i la reserva, amb la penalització del 100% del valor del lloguer contracte, la no presentació facultarà a l´arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l’arrendatari dret a cap mena d’indemnització o compensació.

10. ESTAT DE DEVOLUCIÓ:

El vehicle es retornarà net (interior i exterior) en cas contrari es cobrarà un suplement entre 40 € i 100 € + IVA, d’acord amb les tarifes establertes en concepte de neteja.
El vehicle s´entrega amb el dipòsit ple de combustible i així s´haurà de retornar. En cas contrari l´empresa CAMPERVALLES cobrarà al client la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit. Seran a càrrec del client totes les despeses de carburant i manteniment ( ex. Punxades, líquid neteja parabrises…) durant el període d´arrendament si fos necessari.
El vehicle haurà de ser entregat amb el WC i els dipòsits d’aigües residuals degudament buidats, en cas contrari el client acceptarà el pagament de 120 €.

11. PROHIBICIONS, OBLIGACIONS I PROTECCIÓ:

El client reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària o amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats, i es compromet a conservar-lo en bon estat , així com a respectar el codi de circulació.

En cas de no poder iniciar el lloguer en el dia establert la responsabilitat de l’arrendador només es limitarà al reintegrament del cost del lloguer pels dies que no s´hi hagi pogut gaudir de l´autocaravana en la seva totalitat.

En cas de qualsevol avaria, dels elements de l´autocaravana, l´arrendador haurà de comunicar-lo immediatament a l´arrendador, preferentment amb fotos i/o vídeos, de qui rebrà les instruccions oportunes per la seva reparació.

Per les operacions de manteniment o reparació d´avaries, l´arrendatari haurà de sol·licitar l´autorització del pressupost a l´arrendador. El valor de l´esmentada reparació o manteniment, si escau, se ‘l’hi serà reemborsat a l’arrendador en el moment de la revolució del vehicle, prèvia presentació de la factura emesa a nom de l’arrendador, les dades del qual figuren a l´encapçalament d´aquest contracte.

El client, es compromet a no permetre que el vehicle sigui conduït per altres persones que no siguin ell mateix, o que no estiguin autoritzades segons el contracte.

No es podrà transportar més passatgers dels especificats en la documentació del vehicle (segons model), així com transportar al vehicle cap mena d’animal sense l’autorització expressa de CAMPERVALLES.

No es pot re-llogar o transportar persones amb finalitats comercials i/o qualsevol altre ús que no estigui especificat en contracte. Tampoc es pot cedir l’ús del vehicle a terceres persones a títol gratuït o lucratiu.

No es pot transportar qualsevol tipus de mercaderia prohibida, drogues, productes tòxics, mercaderies inflamables o explosives.

Queda prohibit conduir el vehicle sota els efectes de l’alcohol, drogues, fatiga o sota l´ús de medicaments.

Queda prohibit, transitar fora de la xarxa viaria o en qualsevol terreny no adequat, també participar en proves esportives, de resistència, carreres o d´altres activitats que el poguessin danyar.

Queda prohibit, viatjar a qualsevol país fora de la UE o amb conflictes bèl·lics ( Consultar amb CAMPERVALLES països durant la reserva)

El client es fa responsable de tenir el vehicle adequadament estacionat, i custodiat quan no l´utilitzi i protegir-lo del deteriorament com glaçades, pedrades o qualsevol altre fenomen atmosfèric.

El client tindrà que respectar la normativa en cada municipi o ciutat, si s´acampa lliurement fora d´una zona no autoritzada, el client assumirà la responsabilitat i la sanció recaurà sobre ell.

Queda prohibit variar qualsevol característica tècnica del vehicle. ( Claus, panys, equipament…) així com modificar el seu aspecte interior i/o exterior llevat l´expressa autorització de CAMPERVALLES. En cas d´infracció l´arrendatari és farà càrrec de totes les d’espesses.

La pèrdua de les claus suposarà un cost fix de 200 € i la perduda de la documentació del vehicle un cost fix de 500 €.

Està prohibit fumar o encendre espelmes a l´interior del vehicle, violar la prohibició de fumar implica la perduda de la finca de forma automàtica.

No està permesa la utilització d’un càmping gas ( fogó portàtil) a l´interior del vehicle, la utilització d’aquest estarà destinat únicament a l´exterior del vehicle. Si es produïssin danys per l´ús d’aquest a l´interior, el client es farà responsable del cost íntegre dels desperfectes.

 12. COMPORTAMENT EN CAS D´ACCIDENT:

En cas d´accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça. El client tindrà que informar immediatament a la policia i a l´empresa CAMPERVALLES mitjançant el telèfon o e-mail.

Envers un accident l’arrendatari tindrà d´informar a CAMPERVALLES de forma immediata, mai en un termini superior a 24h.

No deu reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, llevat la «Declaració Amistosa d´accident». L´arrendatària haurà d´obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l´accident remetrà a l´arrendador.

Ha de notificar immediatament l´accident a les autoritats si existeix culpabilitat de la part contrària. No ha d’abandonar el vehicle sense prendre les correctes mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo.

En cas de furt del vehicle, es denunciarà a les autoritats pertinents immediatament, comunicant-lo i remetent una còpia de la denúncia a l´arrendador en un termini màxim de 24 h, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures.

En cas d´incompliment per part de l’arrendatari d´alguna d´aquestes mesures, si son d´aplicació, l´arrendador podrà reclamar a l´arrendatari els danys i perjudicis ocasionats per la negligència d´aquest.

13. RESPONSABILITATS de CAMPERVALLES:

L´empresa CAMPERVALLES entregarà el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i manteniments per al seu bon funcionament.
Si per causes de força major o motius aliens a CAMPERVALLES, no es pogués entregar el vehicle en la data acordada, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, llevat la devolució al client de la quantitat pagada en concepte de lloguer.

14. ALTRES:

El vehicle objecte d’aquest contracte es troba assegurat, segons la llei dintre de la comunitat econòmica europea , amb una franquícia de 800 € per cobrir exclusivament accidents en l´exterior del vehicle, no contemplant-se el mal ús d’aquest.
En cas de resultar algun sinistre durant la vigència del contracte de lloguer, l´arrendatari suportarà esmentat import, que des d’ara autoritza a què pugui ser compensat en el seu cas amb la fiança constituïda.
Seran a compte exclusiu de l’arrendatari les responsabilitats civils que derivin de fets o circumstàncies no contemplades com incloses a la pòlissa. L’arrendatari accepta els termes i condicions de la pòlissa de l´assegurança del vehicle.

Descarrega´t el document